มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

ประวัติมูลนิธิ

ในปี 2522 เกิดปัญหาความซบเซาและการตกต่ำอย่างรุนแรงของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าวภาครัฐบาลและภาคเอกชนของไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนพัฒนาตลาดทุน หรือ กพท. ขึ้น โดยการริเริ่มของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความร่วมมือของสถาบันการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดทุน


กองทุนพัฒนาตลาดทุนได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการด้วยกันคือ การเสริมสร้างเสถียรภาพของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานของกองทุนจะไม่หวังผลกำไรเป็นประการสำคัญ และจะไม่เข้าแทรกแซงการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อสภาพคล่องของตลาดอยู่ในภาวะปกติ

ในการบริหารงานของกองทุน จะประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนที่มาจากสมาชิกของกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบาย ให้คำปรึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนโดยทั่วไป และฝ่ายจัดการกองทุนซึ่งบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ดำนเนินงานบริหารกองทุน เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาตลาดทุนที่มีการดำเนินงานเป็นเอกเทศและได้รับความเชื่อถือโดยทั่วไป ฝ่ายจัดการกองทุนจะทำหน้าที่ในการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

สำหรับเงินกองทุนที่จะใช้ในการดำเนินงานของกองทุนนั้นได้ตกลงกันว่าจะอยู่ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้มาจากการให้กู้ของสมาชิกกองทุนอันประกอบด้วย สมาชิกสมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัดส่วนและภายในเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อเริ่มตั้งกองทุน

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาตลาดทุน ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดีเท่านั้นหากแต่ยังมีส่วนสนับสนุนมาตรการต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาล และเอกชน ในการพัฒนาตลาดทุนในเวลาต่อมาด้วย การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลให้ภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ทั้งทาง ด้านมูลค่าการซื้อขาย ระดับราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น จึงนับได้ว่าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาตลาดทุนได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงพิจารณาให้ยกเลิกกองทุนพัฒนาตลาดทุน และจัดสรรกำไรจากการเลิกกองทุนไปใช้ในการสนับสนุนและพัฒนตลาดทุนของประเทศในลักษณะที่เหมาะสมต่อไป บทบาทของกองทุนจึงได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงวันที่ 12 มิถุนายน 2532 ส่วนการชำระบัญชีของกองทุนเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535

หลังจากผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของข้อตกลงการก่อตั้งกองุทนเพื่อชำระบัญชีขั้นสุดท้ายปรากฎว่ากองทุนพัฒนาตลาดทุนมีเงินคงเหลือ 496.38 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุน ที่จะใช้จ่ายไปในทางที่ก่อประโยชน์แก่การพัฒนาตลาดทุน หรือแก่การอื่นใดในทำนองเดียวกัน คณะกรรมการกองทุนจึงได้จัดสรรเงินคงเหลือดังกล่าวเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกจำนวน 200 ล้านบาท จ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อเป็นทุนประเดิมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่วนที่สองจำนวน 296.38 ล้านบาท จ่ายให้แก่มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศไทย