มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

สารจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน


มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

สารจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน


ในระยะสามทศวรรษนี้ ตลาดการเงินของไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ปรากฎการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การปฏิรูปกฎหมายการเงินที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งองค์กรตลาดทุนรูปแบบใหม่ๆ การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในทางปฏิบัติ ตลอดจนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในระบบเหล่านี้ ล้วนเป็นการการยืนยันถึงประสิทธิภาพการพัฒนาด้านตลาดเงินตลาดทุนของประเทศได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี จากการที่ระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีแนวโน้มการเปิดเสรีทางการเงินและด้านการบริการมากขึ้นในอนาคต สภาพการแข่งขันในระบบการเงินจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอีก ระบบการเงินภายในที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อม และมีประสิทธิภาพเพียงพอเท่านั้น จึงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาระบบการเงินของไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนายกระดับระบบการเงินของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน คือ การให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาระบบตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการยกระดับจริยธรรม จรรยาบรรณ ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสถาบันการเงินในวงการตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ หวังว่า บทบาท หน้าที่ และเจตนารมย์ของมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุนดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกๆ สถาบันในฐานะสมาชิกของตลาดทุนไทย เหมือนดังเช่นความสำเร็จที่กองทุนพัฒนาตลาดทุนเคยได้รับ และจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ระบบตลาดทุนของเราพัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนไทยและนักลงทุนจากต่างประเทศตลอดไป