มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

parallax background

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 
1
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย

 
2
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การอบรม การวิจัย และวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาดทุน และระบบการเงิน รวมทั้งการพัฒนาสถาบันและบุคคลากรของประเทศไทย

 
3
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบการเงิน และบุคลากรในวิชาชีพเกี่ยวตลาดทุนและการเงินของประเทศไทย

 
4
ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมตาม ข้อ 1-3

 
5
เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

 
6
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด