CAPITAL MARKET DEVELOPMENT FUND FOUNDATION

โครงการที่มูลนิธิร่วมสนับสนุน

ปี 2564

 • เป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบตลาดทุน 🤩🤩โครงการ Fintech Case Challenge for Social Sustainability🤩 ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์และวิทยากร ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ธุรกิจ Startup และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินต่าง ๆ 😍ทั้งนี้ 😍เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถจุดประกายความคิดธุรกิจสร้างคุณค่า และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
 
 

ปี 2564

 • สนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โครงการ "Ambulance Taxi" แท็กซี่ฉุกเฉิน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โดย โรงพยาบาลราชวิถี รับส่งผู้ป่วยจากต้นทางถึงปลายทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เปิดช่องทางรับบริจาคเป็นทุนช่วยผู้ป่วย
 • สนับสนุนช่วยเหลือจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด ปี 2021 เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
 • ร่วมสมทบทุนทำบุญเตาเผาศพ ใช้เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวัด
 • ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับใช้ในการบริการคนป่วยโควิด-19 เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยแท้จริง
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดได้รับ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเก้าสู่การเป็นทรพัยากรบุคคลอันมีคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติ

ปี 2562

 • สนับสนุนโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด
 • สนับสนุนทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ และมีงานทำกำหนดพิธีผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 .ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำหรับบุคคลที่พิการทางสติปัญญาของไทย
 • สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรีทูบา 1 เครื่อง ในวันที่ 25 กันยายน 2562


 

ปี 2561

 • สนับสนุนงบประมาณโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 3 ซึ่งจัดโดยบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หัวข้อประกวด “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม” เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้คนไทย ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เข้าถึงรูปแบบการบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออม
 • สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีของห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
 • สนับสนุนโครงการ “ปันปัญญา ปันความรู้สู่สังคม” โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู้ จากบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ

ปี 2560

 • ได้สนับสนุนเงินทุนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเชิงวิชาการ เป็นแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง มีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้ดำเนินการมาจนถึงวันที่มี พ.ร.บ.ยุบเลิก มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ที่เกิดจากการริเริ่มของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาตลาดทุน) ซึ่งมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร

 

ปี 2559

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจดิจิตัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น แก่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


ปี 2557

 • ให้เงินสนับสนุนโครงการจัดงานสัมมนาเรื่อง Research Dialogue on Corporate Governance แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันการบริษัทไทย ในฐานะที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เพื่อเป็นเวลาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการ
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมทางธุรกิจของ SME กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” แก่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
 • สนับสนุนเงินทุนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเชิงวิชาการ เป็นแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง มีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้ดำเนินการมาจนถึงวันที่มี พ.ร.บ.ยุบเลิก มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ที่เกิดจากการริเริ่มของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาตลาดทุน) ซึ่งมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร

 

ปี 2554

 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Partnership)แก่มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินการ “โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านแท่นพระ” จังหวัดบุรีรัมย์
 • ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาเรื่อง “ตลาดทุนกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่”จัดขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2553 - 2562

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินสำหรับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) สถาบันกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ “ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงการ “Young Financial Star Compettition ” สำหรับนิสิตนักศึกษา


 

ปี 2551

 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจัดทำคู่มือ “แนวทางการออกเสียงของผู้ถือหุ้น” โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อทำคู่มือให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ให้เงินสนับสนุนโครงการจัดอบรมความรู้ตราสารหนี้ แก่สมาคมตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA ) ทั้งนี้ สมาคมตราสารหนี้ไทย ได้จัดอบรมให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินสำหรับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา แก่สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ “เงินทอง ของมีค่า The Champion”สำหรับเยาวชนระดับ ม.4 - ม.5 และโครงการ “Young Financial Star Compettition” สำหรับนิสิตนักศึกษา
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและวัดผลการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยจะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบริษัทไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
 • ให้เงินทุนสนับสนุนรายการโทรทัศน์ในโครงการ “ชีวิต คือการลงทุน” แก่บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้เกิดในสังคมไทย

ปี 2549

มูลนิธิฯให้เงินสนับสนุนโครงการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
○ โครงการแปลและจัดพิมพ์หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Government ) จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกและผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของ IOD
○ โครงการจัดพิมพ์รายงาน Corporate Governmance Report of Thai Listed Companies 2006 ซึ่งเป็นรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมจำนวนประมาณ 450 บริษัท

บริจาคเงินสบทุนทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ(เพื่อช่วยภาคใต้)” เป็นทุนที่จัดสรรช่วยเหลือภาคใต้ที่ประสบภัยในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ความช่วยเหลือจากทางราชการไปไม่ถึง รวมถึงการสร้างโรงเรียนด้วย


 

ปี 2549,2551

มูลนิธิฯให้เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่โครงการ “ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม”


ปี 2548

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ของการออม” แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยในระยะยาว


 

ปี 2548 ,ปี 2551-2558

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน เป็นคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีฯ หรือ “BOARD OF THE YEAR”


ปี 2548

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “100 ปี พันธบัตรไทย” แก่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทย


 

ปี 2548

 • มูลนิธิสนับสนุนโครงการประกวดบทความเรื่อง “บทเรียนการลงทุน” แก่บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด เจ้าของนิตยสาร Money & Wealth เพื่อปลุกเร้าให้นักลงทุนทุกสาขาอาชีพที่เคยผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีโอกาสให้ข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น
 • บริจาคเงินและบริจาคหนังสือให้โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แก่มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ผ่านบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 48 ปี

ปี 2547 - 2548

ตามที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ร่วมกันก่อตั้ง “โครงการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านผู้ลงทุนสถาบัน” หรือโครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม” เมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนทั่วไปในการลงทุนผ่านกองทุนรวม


 

ปี 2546

 • จัดประชุมให้มีการอภิปรายเรื่อง “ เศรษฐกิจไทยปี 2003 : มุมมองจากนักวิเคราะห์ต่างแดน ( Thailand 2003 : Internation Analyst assessment )” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยเชิญนักวิเคราะห์ของสถาบันวิเทศธนกิจชั้นนำ จากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชียมาอภิปราย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 14 แห่ง มอบให้ บริษัทแฟมิลี่ โนฮาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยมูลนิธิให้เงินทุนสนับสนุน
 • ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ กองทุนบำเหน็จข้าราชการ (กบข.) ในการจัดประชุมนานาชาติ Asian Pension Roundtable ร่วมกับ The Asia Foundation และ Pacific Pension Institute ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2546

 

ปี 2542

 • ให้ทุนวิจัยแก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ บทบาท หน้าที่ กระบวนการและโครงสร้างขององค์การกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย”
 • ให้ทุนแก่คณะทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ กระทรวงการคลัง ตามโครงการจัดสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง “การพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ”
 • ให้ทุนแก่คณะทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ กระทรวงการคลัง ตามโครงการอบรมทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “ ระบบการบริหารหนี้สาธารณะ (Managing Fiscal Risk)”
 • ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Instutute Of Directors Association หรือ IOD ) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ธนาคารแห่งประเทศไทย และ World Bank

 

ปี 2542

ทำการจัดเลี้ยง Dinner Speech หัวข้อเรื่อง “The Great Recession and The Recovery” เสนอโดย Professor Paul Krugman ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย MIT ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2542 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกันรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนวิสัยทัศน์ของ Professor Paul Krugman

 
 

ปี 2562

 • สนับสนุนโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด
 • สนับสนุนทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ และมีงานทำกำหนดพิธีผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 .ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำหรับบุคคลที่พิการทางสติปัญญาของไทย
 • สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรีทูบา 1 เครื่อง ในวันที่ 25 กันยายน 2562

ปี 2564

 • สนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี โครงการ "Ambulance Taxi" แท็กซี่ฉุกเฉิน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โดย โรงพยาบาลราชวิถี รับส่งผู้ป่วยจากต้นทางถึงปลายทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เปิดช่องทางรับบริจาคเป็นทุนช่วยผู้ป่วย
 • สนับสนุนช่วยเหลือจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 80 ชุด ปี 2021 เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
 • ร่วมสมทบทุนทำบุญเตาเผาศพ ใช้เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวัด
 • ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับใช้ในการบริการคนป่วยโควิด-19 เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยแท้จริง
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนตาบอดได้รับ โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาศักยภาพเพื่อเก้าสู่การเป็นทรพัยากรบุคคลอันมีคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติ

ปี 2562

 • สนับสนุนโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด
 • สนับสนุนทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ และมีงานทำกำหนดพิธีผ้าป่า วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 .ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำหรับบุคคลที่พิการทางสติปัญญาของไทย
 • สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนบริจาคเครื่องดนตรีทูบา 1 เครื่อง ในวันที่ 25 กันยายน 2562


 

ปี 2561

 • สนับสนุนงบประมาณโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 3 ซึ่งจัดโดยบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย หัวข้อประกวด “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม” เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้คนไทย ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เข้าถึงรูปแบบการบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออม
 • สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีให้กับมูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีของห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
 • สนับสนุนโครงการ “ปันปัญญา ปันความรู้สู่สังคม” โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าความรู้ จากบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ

ปี 2560

 • ได้สนับสนุนเงินทุนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเชิงวิชาการ เป็นแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง มีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้ดำเนินการมาจนถึงวันที่มี พ.ร.บ.ยุบเลิก มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ที่เกิดจากการริเริ่มของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาตลาดทุน) ซึ่งมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร

 

ปี 2559

ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจดิจิตัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น แก่บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม


ปี 2557

 • ให้เงินสนับสนุนโครงการจัดงานสัมมนาเรื่อง Research Dialogue on Corporate Governance แก่สมาคมส่งเสริมสถาบันการบริษัทไทย ในฐานะที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศศินทร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เพื่อเป็นเวลาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการ
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมทางธุรกิจของ SME กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” แก่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
 • สนับสนุนเงินทุนโครงการจัดทำหนังสือ ประวัติเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในเชิงวิชาการ เป็นแบบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง มีข้อมูลชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้ดำเนินการมาจนถึงวันที่มี พ.ร.บ.ยุบเลิก มีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ที่เกิดจากการริเริ่มของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาตลาดทุน) ซึ่งมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหาร

 

ปี 2554

 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Partnership)แก่มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินการ “โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านแท่นพระ” จังหวัดบุรีรัมย์
 • ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดสัมมนาเรื่อง “ตลาดทุนกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่”จัดขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2553 - 2562

ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินสำหรับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) สถาบันกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ “ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงการ “Young Financial Star Compettition ” สำหรับนิสิตนักศึกษา


 

ปี 2551

 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจัดทำคู่มือ “แนวทางการออกเสียงของผู้ถือหุ้น” โดยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อทำคู่มือให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและหน้าที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ให้เงินสนับสนุนโครงการจัดอบรมความรู้ตราสารหนี้ แก่สมาคมตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA ) ทั้งนี้ สมาคมตราสารหนี้ไทย ได้จัดอบรมให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินสำหรับเยาวชน และนิสิต นักศึกษา แก่สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการ “เงินทอง ของมีค่า The Champion”สำหรับเยาวชนระดับ ม.4 - ม.5 และโครงการ “Young Financial Star Compettition” สำหรับนิสิตนักศึกษา
 • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและวัดผลการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยจะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบริษัทไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
 • ให้เงินทุนสนับสนุนรายการโทรทัศน์ในโครงการ “ชีวิต คือการลงทุน” แก่บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการลงทุนให้เกิดในสังคมไทย