มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

คณะกรรมการบริหารประธานกรรมการ

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประกอบไปด้วยการให้ความสนับสนุนต่อกิจกรรมใดๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบตลาดทุนและระบบการเงินของประเทศ ทั้งนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการแล้ว มูลนิธิฯ ยังส่งเสริมการสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานในระบบตลาดทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและสถาบันการเงินในวงการตลาดทุนไปพร้อมกัน


READ MORE CONTACT US
 
Board of Directors

OUR TEAM

นายศิทัศน์
ประเสริฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

นางสาวนัทธ์หทัย
พุกกะณะสุต

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
 

นางสาวกรประณม
วงษ์มงคล

กรรมการ

นายรวิ
กูรมะโรหิต

กรรมการ

นายนันทพัทธ
พุกกะณะสุต

กรรมการและเหรัญญิก